สมาคมศิษย์เก่า MBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

(ซ้าย) รศ.  ผศ.ดร.พสุ เดชรินทร์ คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ขวา) คุณฉัตรชัย พยุหนาวีชัย นายกสมาคมศิษย์เก่า MBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(ซ้าย) รศ. ผศ.ดร.พสุ เดชรินทร์ คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(ขวา) นายฉัตรชัย พยุหนาวีชัย นายกสมาคมศิษย์เก่า MBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรุงเทพฯ – สมาคมศิษย์เก่า MBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และ

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สร้างปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ ครั้งแรกในไทย พร้อมประกาศรางวัล DRIVE AWARD 2017 (Drive Awards 2017) ให้กับกลุ่มธุรกิจ 7 อันดับแรก องค์กร และบุคคลจาก 32 ชื่อชั้นนำของประเทศ ด้วยผลงานที่โดดเด่นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจมหภาคอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมทั้งสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอีกด้วย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อมอบรางวัลนี้เป็นเกณฑ์สำคัญอีกประการหนึ่งและรับประกันความเป็นเลิศในการจัดการและธรรมาภิบาลที่ดีเยี่ยมสำหรับกลุ่มธุรกิจหรือองค์กรระดับชาติ

นายฉัตรชัย พยุหนาวีชัย นายกสมาคมศิษย์เก่า MBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า “ด้วยวิสัยทัศน์ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีที่จะเป็นเสาหลักของแผ่นดินในการศึกษาธุรกิจหรือเสาหลักแห่งราชอาณาจักรในการศึกษาธุรกิจและเอกลักษณ์ของคณะที่เน้นการพัฒนาและสร้างสิ่งใหม่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ ในโลกธุรกิจนวัตกรรม และเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปีการก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและครบรอบ 35 ปีหลักสูตร MBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เราได้สร้างรางวัล DRIVE AWARD 2017 (รางวัลไดรฟ์ 2017) ขึ้นเพื่อมอบให้กับกลุ่มบุคคล ธุรกิจหรือองค์กรที่มีแนวคิดการจัดการที่โดดเด่น
มีนวัตกรรมที่พร้อมจะขับเคลื่อน (DRIVE) องค์กรให้เป็นฟันเฟืองที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

SEE ALSO  Adobe Illustrator CC 2015 từ cơ bản đến nâng cao Lê Đức Lợi | illustrator cc 2015เนื้อหาที่เกี่ยวข้องที่สมบูรณ์ที่สุด

เพื่อความยิ่งใหญ่ของการประกาศรางวัล DRIVE AWARD ในปีแรกนี้ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภาคเอกชนอีกกว่า 20 แห่ง ได้ร่วมกันคัดเลือกและคัดเลือกกลุ่มธุรกิจ องค์กร และบุคคลที่มีชื่อเสียงดี . มีผลงานโดดเด่นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับมหภาค มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลควบคู่ไปกับการสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคมจนเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน เออ รวมแล้ว 32 ชื่อ ก่อนมาค้นหากลุ่มธุรกิจ องค์กร และบุคคลที่ “ดีที่สุด” ใน 7 หมวด ได้แก่ การบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์ การตลาด , ทรัพยากรมนุษย์. (ทรัพยากรบุคคล) ด้านการเงิน (การเงิน) รวมทั้งนักวิชาการท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน โดยมีหลักเกณฑ์ในการตัดสินดังนี้

  • รางวัล DRIVE AWARD 2017 ผู้บริหาร ผู้ชนะเพียงคนเดียวของรางวัลความเป็นเลิศ จะต้องมีการจัดการภายในที่ดีในองค์กร เน้นความยั่งยืน มีกลยุทธ์ที่ชัดเจน มีแผนการเงินโดดเด่น เน้นการตลาด เน้นทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม สนับสนุนวัฒนธรรมและสร้างสรรค์โครงการเพื่อสังคม และใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมหลักธรรมาภิบาล เน้นส่งเสริมคุณธรรม กำหนดแนวทางการดูแล ของผู้ถือหุ้นและการดูแลคู่ค้า องค์กรที่ได้รับรางวัล DRIVE AWARD 2017 Management Excellence ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
  • รางวัล DRIVE AWARD 2017 กลยุทธ์ พิจารณาจาก 2 แนวทางที่สำคัญ คือ กลยุทธ์ทางธุรกิจที่ต้องมีแนวทางเชิงกลยุทธ์ที่ชัดเจน ภาพลักษณ์ของการเป็นผู้นำอุตสาหกรรมที่เน้นความยั่งยืน การสร้างและการสรรหาบุคลากรเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ความต่อเนื่องในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่รวมทั้งมีการสื่อสารที่ชัดเจน กลยุทธ์ทางธุรกิจในองค์กรและแนวทางธรรมาภิบาลที่พิจารณาจากโครงการเพื่อสังคม แนวทางอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมวัฒนธรรม ยกระดับคุณธรรม ตลอดจนดูแลผู้ถือหุ้นและคู่ค้า องค์กรที่ได้รับรางวัล DRIVE AWARD 2017 Strategy Excellence ได้แก่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
  • รางวัล DRIVE AWARD 2017 การตลาด จะสะท้อนถึงแง่มุมทางการตลาด ทั้งในแง่ของการสร้างการรับรู้ถึงแบรนด์ พิจารณาการเติบโตของยอดขาย การสร้างความต่อเนื่องและความแปลกใหม่ของแคมเปญการตลาดและการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางธุรกิจ รวมทั้งด้านธรรมาภิบาลที่พิจารณาจากโครงการเพื่อสังคม แนวทางอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมวัฒนธรรม ยกระดับคุณธรรม ตลอดจนดูแลผู้ถือหุ้นและคู่ค้า องค์กรที่ได้รับรางวัล DRIVE AWARD 2017 Marketing Excellence ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
  • รางวัล DRIVE AWARD 2017 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตอกย้ำความเป็นเลิศในการจัดการไม่ว่าอัตราการลาออกของพนักงานจะเพิ่มอัตราการจ้างงานหรือไม่ รวมทั้งเน้นที่การฝึกอบรมพนักงาน ให้สวัสดิการ มอบทุน สร้างแนวทางสร้างความพึงพอใจให้กับองค์กร ส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม ยังให้ความสำคัญกับโครงการเพื่อสังคมอีกด้วย และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม องค์กรที่ได้รับรางวัล DRIVE AWARD 2017 Human Resource Excellence ได้แก่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
  • รางวัล DRIVE AWARD 2017 การเงิน โดยพิจารณาผลประกอบการประจำปี 2559 ควบคู่ไปกับหลักธรรมาภิบาลที่พิจารณาจากโครงการเพื่อสังคม แนวทางอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมวัฒนธรรม ส่งเสริมคุณธรรม ยกระดับ ตลอดจนดูแลผู้ถือหุ้นและพันธมิตรทางธุรกิจโดย ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สามารถคว้ารางวัล DRIVE AWARD 2017 Finance Excellence
  • รางวัล DRIVE AWARD 2017 วิสาหกิจชุมชน จะมอบให้กับวิสาหกิจชุมชนที่มีความสามารถเป็นที่ยอมรับ เป็นกลุ่มที่สร้างพลังขับเคลื่อนสู่ชุมชนและสังคมภายนอก รวมทั้งมีผลงานโดดเด่นทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศโดย วิสาหกิจชุมชนชีวิตชีวภาพ ตำบลน้ำเคียน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เป็นองค์กรที่ได้รับรางวัล DRIVE AWARD 2017 Community Enterprise Excellence
  • รางวัล DRIVE AWARD 2017 เป็นรางวัลที่มอบให้กับบุคคลที่มีความเป็นเลิศในการสร้างความรู้ แรงผลักดัน ในการทำงานที่ได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลในระดับจังหวัดหรือระดับประเทศ และผู้ชนะรางวัล DRIVE AWARD 2017 Excellence Village Philosopher คือ นายธีรเมธ ขจรพัฒนภิรมย์

รศ. ผศ.ดร.พสุ เดชรินทร์ คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า “7 กลุ่มธุรกิจ องค์กร และบุคคลที่ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล DRIVE AWARD 2017 ครั้งนี้ถือเป็นบุคคลที่มีความเป็นเลิศในการบริหารงานและธรรมาภิบาลดีเด่น อาจเป็นแนวทางและเป็นแรงบันดาลใจให้บุคคลและองค์กรอื่นๆ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยทั้งด้านสังคมและธุรกิจ เพื่อนำประเทศไปสู่ทิศทางใหม่แห่งการพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสู่ความสามารถในการแข่งขันในระดับโลกอย่างแน่นอน”

SEE ALSO  Passcode Lock LINE การใส่รหัส LINE ก่อนเข้าใช้งาน (พาสโค้ด ล็อค) | Arinanikitina

ติดตามรายละเอียดและรายชื่อผู้ได้รับรางวัล DRIVE AWARD 2017 ทั้ง 7 สาขาที่ www.mbachulaalumni.com หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร 02-218-5858

###

0/5 (0 Reviews)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น