ประกาศของรัฐบาล มาตรการดูแลพนักงานในแต่ละวัน อาชีพอิสระที่ไม่ครอบคลุมโดยระบบประกันสังคมของรัฐบาลเพื่อรับมือกับผลกระทบของ COVID-19 ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ระยะที่ 2 [กระทรวงการคลัง]เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการแก้ไขและแก้ไขผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ที่มีต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ระยะที่ 2 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

รายละเอียดมีดังนี้


รายละเอียดวางจ่าย5000บาทจากเว็บเราไม่ทิ้งกัน

สอนทำเงินบนเน็ต 5,000 บาท ไม่ทิ้งกัน ทำง่ายๆ ไม่เกิน 5 นาที


มาตรการดูแลพนักงานรายวัน ผู้ประกอบอาชีพอิสระไม่เข้าข่ายระบบประกันสังคมของทางราชการ

มาตรการดูแลพนักงานในแต่ละวัน

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยมาตรการดูแลและแก้ไขผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ระยะที่ 2 ของผลกระทบการปิดสถานที่ชั่วคราว เช่น ชอปปิ้ง ห้างสรรพสินค้า ระงับบริการจากสถานบริการต่างๆ ในและรอบกรุงเทพฯ และหลายเขต งดกิจกรรมต่างๆ การแข่งขันกีฬา บันเทิง ฝึกอบรมและสัมมนา งานแสดงสินค้า ฯลฯ ซึ่งส่งผลต่อวิถีชีวิตของผู้คน คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 อนุมัติหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกระทรวงการคลังเตรียมมาตรการให้ความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาดของไวรัส COVID-19 และทำให้เศรษฐกิจไทยก้าวไปข้างหน้า โดยมีกระทรวงการคลังรับผิดชอบดูแลเศรษฐกิจไทยโดยรวม ได้แก่ ตระหนัก มีสติ และเข้าใจความลำบากของคนไทยทุกภาคส่วนและไม่นิ่งเฉย จึงมีมาตรการดูแลและปฏิบัติต่อผู้ได้รับผลกระทบทั้งประชาชนในฐานะผู้รับเหมาอย่างเร่งด่วน โดยยึดหลักเก่า “ทันเวลา ตรงเป้าหมาย และชั่วคราวตามต้องการ” เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน รวมถึงบรรเทาผลกระทบและปรับปรุงสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการที่เผชิญวิกฤติและความยากลำบาก และเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติมาตรการในการดูแลและแก้ไขผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า (COVID -19) ที่มีต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ระยะที่ 2 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ รายละเอียดมีดังนี้

SEE ALSO  ซื้อคอนโด ต้องเตรียมค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง? | Arinanikitina

8 มาตรการดูแลและเยียวยา การทำงานของลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระไม่อยู่ในระบบประกันสังคม

ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ประกอบด้วย 8 มาตรการ ดังนี้

มาตรการดูแลพนักงานในแต่ละวัน

 • 1. มาตรการชดเชยรายได้สำหรับคนงาน ลูกจ้างชั่วคราว: ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบประกันสังคมหรือบุคคลอื่นที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโคโรนาไวรัส (โควิด-19) เพื่อให้ความช่วยเหลือแก้ไขแก่กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบจากการปิดสถานประกอบการ ไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ซึ่งเป็นสถานที่ที่ผู้คนพลุกพล่าน แออัด แพร่ระบาดง่าย เช่น สนามมวย สนามกีฬา ผับ สถานบันเทิง โรงละคร นวดแผนโบราณ สปา ฟิตเนส สถานที่ให้บริการอื่นๆ เป็นต้น . หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ยกเว้น ผู้เอาประกันภัยตามมาตรา 33 ที่เข้าเงื่อนไขการรับเงินทดแทนกรณีว่างงานจากประกันสังคม ไม่รวมข้าราชการและผู้เกษียณอายุ และไม่รวมเกษตรกร (กลุ่มเกษตรกรได้รับเงินช่วยเหลืออื่นจากรัฐบาลแล้ว) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้รับผลประโยชน์ขึ้นทะเบียนตามมาตรการ เป้าหมายรวม 3 ล้านคน โดยสนับสนุนเงินช่วยเหลือเดือนละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน (เมษายน-มิถุนายน 2563) ผ่านการลงทะเบียน การแสดงเจตจำนง การตรวจสอบคุณสมบัติและการโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น พร้อมเพย์เป็นตัวตน หมายเลขบัตร. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ วิธีการขอรับความช่วยเหลือจะเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดโดยกระทรวงการคลัง
 • 2. โครงการสินเชื่อฉุกเฉิน : เพื่อจัดหาเงินชั่วคราวเพื่อการดำรงชีพของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 โดยไม่ต้องมีหลักประกัน ธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สนับสนุนสินเชื่อรวม 4 หมื่นล้านบาท (ธนาคารออมสิน 20,000 ลบ. และ ธ.ก.ส. 20,000 ลบ.) ไม่เกิน 0.10% ต่อเดือน ระยะเวลากู้ไม่เกิน เกิน 2 ปี 6 เดือน โดยไม่ต้องชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือน รับเงินกู้สูงสุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563
 • 3. โครงการสินเชื่อพิเศษเพิ่มเติม: เพื่อเพิ่มสภาพคล่องชีวิตชั่วคราวให้กับผู้ที่มีรายได้ประจำโดยมีหลักประกัน ธนาคารออมสินรองรับสินเชื่อวงเงินรวม 20,000 ล้านบาท วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ไม่เกิน 0.35% ต่อเดือน โดยมีระยะเวลาเงินกู้ไม่เกิน 3 ปี เปิดรับคำขอกู้เงินถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563
 • 4.โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับสำนักงานธนานุเคราะห์: เพื่อช่วยเหลือประชาชนในมูลนิธิที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อช่วยเหลือประชาชนในมูลนิธิที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยธนาคารออมสินสนับสนุนกองทุนดอกเบี้ยต่ำ ดอกเบี้ยต่ำ จำนวน 2,000 ล้านบาท ให้กับกระทรวง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในนามสำนักงานธนุเคราะห์ (ธ.ค.) ดอกเบี้ย 0.10% ต่อปี และ สธ. 0.125% ต่อเดือน เป็นเวลา 2 ปี
 • 5. มาตรการส่งเสริมความรู้: พิจารณาจัดอบรมสร้างทักษะ เสริมอาชีพเสริมความรู้ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 หรือผู้สนใจ และจัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
 • 6. มาตรการเลื่อนการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา: โดยเลื่อนการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เป็นสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เพื่อลดภาระของผู้เสียภาษีที่มีเงินสดมากขึ้น
 • 7. มาตรการเพิ่มเพดานการหักเบี้ยประกันสุขภาพ: โดยเพิ่มค่าลดหย่อนเบี้ยประกันสุขภาพจากเดิมไม่เกิน 15,000 บาท เป็นไม่เกิน 25,000 บาท และเมื่อรวมกับค่าลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตและเงินประกันการอยู่รอดแล้วไม่ควรเกิน 100,000 บาทตั้งแต่แรก ของปีภาษี 2563 เพื่อให้ประชาชนมีประกันสุขภาพเพิ่มขึ้น และลดภาระค่ารักษาพยาบาล และรัฐบาลสามารถนำการลดหย่อนการประกันสุขภาพของประชาชนไปสู่การสาธารณสุขเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยทั้งในด้านสาธารณสุขและด้านอื่น ๆ
 • 8. มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา: เพื่อชดเชยความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับ (1) ค่าชดเชยความเสี่ยงในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 คำแนะนำด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด นี่คือรายได้ที่ต้องเสียภาษีที่ได้รับในปีภาษี 2020 เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ทำงานเกี่ยวกับการระบาดของ COVID-19 ไม่มีการเรียกเก็บภาษีสำหรับค่าตอบแทนพิเศษสำหรับการทำงานนี้และได้เพิ่มขวัญกำลังใจ
SEE ALSO  อัพเดทมาตรการป้องกันการฉ้อโกงการ เคลมประกันโควิด กรณียอมติดเชื้อหวังเงินประกัน | Arinanikitina

คน 5 ประเภท ที่มีสิทธิ์ได้รับ 5,000 บาท

 • งานทั่วไป
 • ลูกจ้างชั่วคราว
 • อาชีพอิสระ
 • ผู้ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33
 • ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19

รัฐบาลพร้อมเยียวยาผู้มีสิทธิทั่วประเทศให้กับทุกคนที่เข้าเงื่อนไข

วิธีลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000 บาท สำหรับลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว และอาชีพอิสระ

SEE ALSO  เช็ครถให้พร้อมก่อนเดินทางไกล | Arinanikitina

วิธีหาเงินออนไลน์ 5,000 บาท

สิ่งที่ต้องเตรียม

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • ข้อมูลส่วนบุคคล
 • ข้อมูลนายจ้าง

ลงทะเบียนบน

เว็บไซต์ www.on ne se quitte pas.com วันที่ 28 มีนาคม 2020

สาขาของธนาคารของรัฐที่เข้าร่วมโครงการมีดังนี้

 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • ธนาคารแห่งประเทศไทย กรุง

หลังจากลงทะเบียนแล้ว ทางราชการจะใช้เวลาประมาณ 5 วันในการโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ หรือถ้าใครไม่มีพร้อมเพย์ก็สามารถเป็นบัญชีออมทรัพย์ได้เช่นกัน

ใครกำลังมองหาประกันดีๆ อย่าลืมคลิก Arinanikitina.co.th คุณจะได้รับการเปรียบเทียบราคาโดยละเอียดของประกันภัยรถยนต์ราคาถูกจากหลายๆ บริษัท ในเวลาไม่ถึงนาที สะดวก ง่าย รวดเร็ว พร้อมรับใบเสนอราคาฟรีทันที หรือหากเข้าเว็บไซต์ไม่สะดวก สามารถแอดไลน์มาที่ รับประกันได้เลยว่าคุณจะได้รับเบี้ยประกันที่ดีที่สุดและข้อเสนอสุดพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญของเราทันที

เปรียบเทียบประกันรถยนต์

ด่วน…!! ซื้อประกันโคโรน่าไวรัส (COVID-19) จากราคา 450 บาท รับผลประโยชน์สูงสุดนับล้าน*!! กับ Arinanikitina เพื่อการตอบกลับที่รวดเร็วจากพนักงาน โปรดเพิ่มเพื่อนใน โอเอ ไลน์ จาก Arinanikitina โดยคลิกที่ลิงค์นี้ https://lin.ee/dONZR7L กรุณากรอกข้อมูลเพื่อรับประกันภัยส่วนบุคคล coronavirus (2019-nCoV) จากบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด ขอบคุณที่ไว้วางใจ Arinanikitina หากคุณประสบปัญหาในการกรอกข้อมูลหรือไม่ตอบสนอง โปรดส่งภาพหน้าจอของหน้าจอที่คุณป้อนบนเว็บมาที่ ของเราอีกครั้งที่ @moneygurthailand

* หมายเหตุ ผลประโยชน์เป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละแผนงานที่บริษัทประกันภัยกำหนด

วิธีป้องกันไวรัส covid-19

ที่มา: รัฐบาลไทย