เชิญตรวจสอบสิทธิ์ ค่าเลี้ยงดูบุตรตลอดโครงการ ตลอดจนวิธีการตรวจสอบสิทธิ์ ทางราชการจะโอนเงินเข้าเป็นรายเดือนปกติ หรือหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ .โดยตรง 02651 6534 หรือ 02651 6902 หรือ 02651 6920 สายด่วนเงินช่วยเหลือเด็ก

เปรียบเทียบสินเชื่อส่วนบุคคล

สารบัญ

ตรวจสอบสิทธิ์ในการเลี้ยงดูบุตรตลอดโครงการ

ตรวจสอบสิทธิ์ในการเลี้ยงดูบุตรตลอดโครงการ

สำหรับมาตรการช่วยเหลือสนับสนุนกลุ่มเงินสงเคราะห์บุตรซึ่งจะชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้ปกครองที่มีบุตร ข่าวดีอื่นๆ คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือครอบครัว เป็นการแก้ไขกฎกระทรวงว่าด้วยการจ่ายค่าทดแทนกรณีเลี้ยงดูบุตร พ.ศ. ๒๕๕๘

ตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ 6 ปี 600 บาท/เดือน และเพิ่มอัตราค่าสินไหมทดแทนกรณีเบี้ยเลี้ยงครอบครัว 600 บาท/เดือนต่อเด็กหนึ่งคน เพิ่มเป็น 800 บาทต่อเดือนต่อเด็กหนึ่งคน ณ วันที่ 1 มกราคม , 20, โดยมีการจองทั้งหมดดังต่อไปนี้:

 • เด็กต้องมีสัญชาติไทย พ่อแม่ต้องมีสัญชาติไทย
 • เด็กจะต้องเกิดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงอายุ 6 ปี
 • เด็กควรอาศัยอยู่กับพ่อแม่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อยเท่านั้น และไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์หน่วยงานราชการหรือเอกชน
SEE ALSO  ฝ่าฝืนกฎจราจรทางม้าลาย มีโทษปรับเท่าไหร่ | Arinanikitina

คุณสมบัติของผู้ปกครองที่ได้รับเงิน (กรณีรับเด็กแรกเกิดในการดูแลอุปถัมภ์) เป็นสัญชาติไทย เป็นผู้ที่รับเด็กแรกเกิดในการดูแลอุปถัมภ์ และต้องรวมเด็กแรกเกิดด้วย รายได้น้อย หมายถึง สมาชิกในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปีเท่านั้น นอกจากนี้ ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลการเลี้ยงดูบุตรตามกฎกระทรวงเดิม (ปี 2561) จะยังคงได้รับอัตราใหม่ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้ นับแต่วันที่กฎกระทรวงใช้บังคับ

วิธีตรวจสอบสิทธิ์ในการเลี้ยงดูบุตร
เบี้ยเลี้ยงสำหรับเด็กอายุ 65

ข้อกำหนดการตรวจสอบสิทธิ์

1. บัตรประจำตัวของมารดาของบุตรที่สมัครขอรับทุน

2 หมายเลขบัตรประจำตัวเด็กที่ขอทุน

ไปที่เว็บไซต์ csgcheck.dcy.go.th จากนั้นป้อนหมายเลขผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชน และทารกแรกเกิดจากนั้นป้อนรหัสยืนยันภาพ (ในตัวอย่างนี่คือลูป) แล้วกดปุ่ม “ค้นหาข้อมูล


วิธีตรวจสอบสิทธิ์การสนับสนุนเด็ก-มิถุนายน-63

เมื่อกดปุ่มค้นหา หน้าจอแสดงการตรวจสอบจะมี 3 กรณีดังนี้

1. คุณมีสิทธิ์ เงินจะถูกโอนในวันที่ 10 ของทุกเดือน

2. ไม่พบใบอนุญาต สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ govwelfare.cgd.go.th

3 ที่ด้านบนสุดของตัวอักษร E หากคุณยังไม่ได้รับเงิน ตัวอักษร E จะระบุสถานะของผู้รับผลประโยชน์ดังนี้

 • E01 ข้อมูลย่อยไม่สมบูรณ์หรือหมายเลขประจำตัวไม่ถูกต้อง
 • E03 ให้เจ้าหน้าที่ ม.อ. ติดต่อกรมการบินพลเรือน
 • E04 ข้อมูลการชำระเงินไม่สอดคล้องกัน
 • E05 ข้อมูลซ้ำซ้อน
 • E07 ข้อมูลที่ไม่มีวันที่บันทึก
 • E08 สิทธิ์ในการเก็บรักษาข้อมูลต่อไฟล์
 • E09 วิธีการชำระเงินไม่ถูกต้อง/รายละเอียดธนาคารไม่ถูกต้อง
 • E10 ไม่ได้ถอนออกเนื่องจากการระงับ
 • E11 รอการตรวจสอบจากกรมบัญชีกลางว่าด้วยความถูกต้อง ส่งข้อมูล
 • E16 ข้อมูลที่ไม่ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม (ดร. 02 ส่วนที่ 1)
 • E18 ติดต่อกรมบัญชีกลางเนื่องจากหยุดจ่าย 2559-60
 • E19 รายได้เกินสิทธิ์ที่จะถูกระงับ
 • E20 ข้อมูลจากกรมบัญชีกลางและกรมการปกครอง
 • E22 ข้อมูลที่ไม่มีผู้รับรองในครัวเรือน
 • ข้อมูล E23 พร้อมสถานะหน่วยงานท้องถิ่น บันทึก/บันทึกข้อมูล ดร. 01 ฉบับเต็ม และผลการเบิกจ่าย
 • E24 ข้อมูลพร้อมผลการชำระเงิน แต่ไม่มีผู้ค้ำประกันสถานะครัวเรือน (กรณีผู้ปกครองมีบัตรช่วยเหลือสังคม)
SEE ALSO  7 Tips ช่วยให้การขายรถยนต์มือสองง่ายขึ้น | Arinanikitina

หากแสดงสถานะ E01 ข้อมูลลูกไม่ครบถ้วน หรือเลขประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้อง หรือสถานะ EXX อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไร แต่ถ้าขึ้น E จะต้องเปลี่ยนรหัสอื่นก่อนจึงจะขอรับสิทธิ์ได้ โดยติดต่อสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วิธีตรวจสอบสิทธิ์รับอุปการะบุตร-สิงหาคม 2563

สินเชื่อบัตรกดเงินสด KTC PROUD สินเชื่อเพื่อวัยทำงาน เงินกู้ด่วน ไม่ต้องค้ำประกัน ผ่อนเท่ากันทุกเดือนสำหรับปีใหม่


วิธีตรวจสอบสิทธิ์ในการรับอุปการะเด็ก-ตุลาคม-2020

เงื่อนไขการลงทะเบียนรับเลี้ยงดูบุตร ร่วมกับ

 • 1. บิดามารดาของเด็กมีสัญชาติไทย
 • 2. เด็กต้องมีสัญชาติไทย
 • 3. เด็กจะต้องเกิดในหรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2558
 • 4. เด็กจะต้องไม่ได้รับการดูแลจากสถานช่วยเหลือทางสังคมของรัฐหรือเอกชน
 • 5. ลูกอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองที่มีรายได้น้อย ที่ลูกอาศัยอยู่อาจจะไม่ใช่พ่อแม่ เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี

ขั้นตอนการลงทะเบียน ค่าเลี้ยงดูบุตรมี 6 ขั้นตอน:

 • 1. บัตรประจำตัวผู้ปกครองและสูติบัตร
 • 2. หนังสือผู้ปกครอง
 • 3. เอกสารในการจัดเตรียมแบบคำขอลงทะเบียน (ดร.01) และใบรับรองสถานการณ์ครัวเรือน (ดร.02)
 • 4. ไดอารี่สุขภาพแม่และเด็ก
 • 5. หนังสือรับรองเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้หรือหลักฐานแสดงรายได้ที่ลงนามโดยนายจ้าง
 • 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เช่น บัตรฟังก์ชัน เอกสารระบุสถานะผู้รับรองที่ 1 และ 2 บัตรข้าราชการ
SEE ALSO  เดินทางท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย กับวิธีการเช็คยางรถของคุณง่ายๆกับ ไทร์บิด | Arinanikitina

สำหรับผู้ปกครอง ผู้ปกครองจะต้องลงทะเบียนในภูมิภาคที่เด็กเกิด และผู้ปกครองอาศัยอยู่จริง หากคุณอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ ให้ลงทะเบียนที่สำนักงานเขตต่างๆ ในขณะที่ส่วนภูมิภาคหรือจังหวัดสามารถจดทะเบียนกับองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลได้ แต่ถ้าอาศัยอยู่ที่พัทยา สามารถลงทะเบียนได้ที่ศาลากลางเมืองพัทยา


Citibank สินเชื่อเงินสดเร็ว ดอกเบี้ยต่ำ ไม่ต้องอุดหนุน สำหรับคนต้องการเงินเที่ยวปีใหม่


ชำระเงินเข้าบัญชีธนาคาร

บัญชีธนาคารที่ใช้แนบเอกสารทะเบียนโครงการ ประเภทบัญชีเงินฝากต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์ ออมทรัพย์ และกระแสรายวันเท่านั้น โดยมีทั้งหมด 3 ธนาคาร ดังนี้

 • 1. ธนาคารกรุงไทย (บัญชีออมทรัพย์)
 • 2. ธนาคารออมสินของรัฐ (บัญชีเงินฝากอุปสงค์)
 • 3. ธ.ก.ส. (บัญชีออมทรัพย์)

สิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบสิทธิ์การสนับสนุนตลอดโครงการ: ฉันยังไม่ได้ลงทะเบียน สิ่งที่ต้องทำ

ชวนตรวจสอบสิทธิ์ค่าเลี้ยงดูตลอดโครงการ2

สิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบสิทธิ์ในการเลี้ยงดูบุตรตลอดโครงการ: ใช้เวลานานแค่ไหนในการรับเงิน? หลังจากฝาก?

เชิญตรวจสอบสิทธิ์เลี้ยงดูบุตรตลอดโครงการ

เปรียบเทียบไพ่

ไม่พลาดข่าวสารสำคัญ เพียงแตะเพื่อเป็นเพื่อนกับ

รายการแนะนำ

 • ตรวจสอบสิทธิ์ของคุณสำหรับเงินบำเหน็จบำนาญสำหรับผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2020
 • วิธีตรวจสอบค่าเลี้ยงดูบุตรในเดือนธันวาคม64
 • เพิ่มเงินช่วยเหลือทารกแรกเกิด 600 บาท พ่อแม่ทุกคนสามารถมีลูกได้
 • เงินช่วยเหลือครอบครัว เบี้ยเลี้ยงผู้สูงอายุ และเงินช่วยเหลือผู้พิการมาถึงแล้ว