รุ่นพี่ทุกคนเตรียมตัวให้พร้อม ตรวจสอบสิทธิ์รับเงินบำนาญผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น 2022 ในกรณีมติคณะรัฐมนตรี มีการเพิ่มเงินบำนาญชราภาพหรือวาระราชการ ให้เพิ่มสวัสดิการผู้สูงอายุ เพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

สินเชื่อ CIMB พร้อมใช้งาน อนุมัติเร็ว ไม่ต้องใช้หลักประกัน วงเงินสูง

ตรวจสอบสิทธิ์รับเงินบำนาญผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น 2022

ตรวจสอบสิทธิ์รับเงินบำนาญผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น 2022

สำหรับตารางการเพิ่มบำเหน็จบำนาญผู้สูงอายุ พ.ศ. 2565 เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงกันยายน พ.ศ. 2565 ในอัตราที่กลุ่มอายุ 60 ปี ไปจนถึงกลุ่มอายุ 90 ปีขึ้นไปจะได้รับความช่วยเหลือพิเศษ ข้อมูลการเพิ่มวงเงินมาจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ครม.) พบว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบข้อเสนอของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กนง.) ดังนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้…

 • กลุ่มคนอายุ 60-69 ปี เพื่อรับความช่วยเหลือพิเศษ จำนวน 100 บาท ต่อคน ต่อเดือน
 • กลุ่มคนอายุ 70-79 ปี รับเงินช่วยเหลือพิเศษ 150 บาท ต่อคน ต่อเดือน
 • กลุ่มคนอายุ 80-89 ปี จะได้รับความช่วยเหลือพิเศษเป็นจำนวนเงิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน
 • ผู้ที่มีอายุ 90 ปีขึ้นไปได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษ 250 บาทต่อคนต่อเดือน

รายละเอียดเงินบำนาญใหม่รายเดือนสำหรับผู้สูงอายุ

 • อายุ 60-69 ปี รับเดือนละ 700 บาท จาก 600 บาท
 • อายุ 70-79 รับเดือนละ 850 จาก 700 บาท
 • อายุ 80 ถึง 89 รับ 1,000 บาทต่อเดือน จาก 800 บาท
 • อายุ 90 ขึ้นไป รับคำเตือนละ 1,250 บาท จากเดิม 1,000 บาท
SEE ALSO  นักช้อปมือโปรฯ 2020 ช้อปแบบไหนให้มีเงินเหลือ  | Arinanikitina

เงื่อนไขการรับเงินบำนาญในอดีต

1. ผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี จะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 100 บาท
2. ผู้สูงอายุที่มีรายได้มากกว่า 30,000 บาทต่อปี แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี จะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 50 บาท โดยจะจ่ายย้อนหลังดังนี้

 • ปีงบประมาณ 2563 เงินเดือน 4 เดือน (มิถุนายน – กันยายน 2563)
 • ปีงบประมาณ 2564 จ่าย 6 เดือน ทุกสองเดือน (ตุลาคมและธันวาคม 2563 กุมภาพันธ์ เมษายน มิถุนายน และสิงหาคม 2564)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมบัญชีกลาง โทร 022706400 หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 02 1092345 ในเวลาทำการ

ค้นหาวิธีการยื่นขออนุญาต ผู้สูงอายุที่สมัครรับสิทธิ์ไม่ควรได้รับสิทธิประโยชน์อื่นใด รัฐหรือรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งเงินบำนาญต่างๆ ท่านสามารถสมัครขอรับสิทธิด้วยตนเองกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนบ้าน ได้แก่

 • สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร
 • ศาลากลาง
 • องค์การบริหารส่วนตำบล

ช่องทางการรับเงินสำหรับผู้สูงอายุมี 4 ช่องทางดังนี้

 1. หาเงินเอง
 2. ถึงตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจ
 3. โอนเข้าบัญชีผู้สูงอายุ
 4. โอนเข้าบัญชีธนาคารของตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้สูงอายุ

ลงทะเบียนรับเงินบำนาญผู้สูงอายุปี65

สำหรับการลงทะเบียนบำเหน็จบำนาญชราภาพ ปีการเงิน 2022 ผู้สูงอายุที่อายุครบ 60 ปี ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน ขอเชิญชวนผู้สูงอายุสมัครรับบำนาญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2505) ) ซึ่งมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ มีภูมิลำเนาในประเทศไทยแต่ยังไม่ได้จดทะเบียนบำเหน็จบำนาญชราภาพหรือผู้ที่ย้ายทะเบียนบ้านใหม่ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปีหรือผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือทางสังคมหรือผลประโยชน์อื่นใด จากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในวันที่ตนมีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญที่ประสงค์จะรับบำเหน็จบำนาญชราภาพ สำหรับผู้สูงอายุให้ลงทะเบียนและยื่นคำขอแสดงความจำนงขอรับบำเหน็จชราภาพ บำเหน็จบำนาญตั้งแต่ตุลาคม 2563 – พฤศจิกายน 2563 และ มกราคม 2563 1 – กันยายน 2565 ด้วยตนเองหรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถมาสมัครได้ สามารถเสนอชื่อบุคคลอื่นเพื่อขอรับเงินบำนาญชราภาพได้ โฆษณา โดยเพียงแค่ให้สิทธิผู้มีสิทธิได้รับแทนการเตรียมหลักฐานตามที่ทางราชการกำหนด ณ ที่ว่าการเทศบาลจังหวัดนี้ เวลา 08.30-16.30 น. (เฉพาะวันและเวลาที่ราชการเท่านั้น) จึงจะมีสิทธิ์ได้รับ บำนาญ

SEE ALSO  รถอะไรบ้างที่ไม่ต้องทำประกันภัย? | Arinanikitina

เงื่อนไขการขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปี65

 • ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สูงอายุใหม่ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์
 • ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนล่วงหน้า
 • ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่จะมีอายุครบ 60 ปีในปีงบประมาณ 2565 โดยนับอายุ ณ วันที่ 1 กันยายน 2565 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2505)

เอกสารประกอบการขอรับเงินบำนาญชราภาพ

 • บัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายหรือบัตรอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้
 • ทะเบียนบ้าน
 • สมุดบัญชีธนาคาร กรณีผู้ขอบำเหน็จบำนาญชราภาพประสงค์จะรับบำเหน็จบำนาญชราภาพทางธนาคาร

สำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการลงทะเบียนบำเหน็จบำนาญ พ.ศ. 2565 สามารถสอบถามกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตามภูมิลำเนาของบุคคลได้ สำหรับปีนี้ในเดือนพฤศจิกายน 2020 การลงทะเบียนสำหรับปีหน้าเริ่มตั้งแต่มกราคมถึงกันยายน 2021

เหตุใดจึงต้องเพิ่มขีดจำกัด

ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปี 2548 โดยผู้สูงอายุ (60+) มีสัดส่วนมากกว่า 10% ของประชากรทั้งประเทศ และคาดว่าในปี พ.ศ. 2565 ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งหมายความว่าจะมีผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) มากกว่า 20% ของประชากรในประเทศ สังคมซุปเปอร์สูงอายุคือผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ) มากกว่า 28% ของประชากรทั้งหมด ปัจจุบันประเทศไทยมีประชากร 66,171,440 คน โดยเป็นผู้สูงอายุ 11,906,511 คน (คิดเป็น 17.90% ของประชากรทั้งประเทศ)

SEE ALSO  ทำไมยางเบอร์เดียวกัน แต่ใช้งานต่างกัน | Arinanikitina

ในปีงบประมาณ 2565 มีผู้สูงอายุจำนวน 10,896,444 คน ลงทะเบียนรับเงินบำนาญเกษียณอายุ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งยังคงส่งผลกระทบต่อชีวิตผู้สูงอายุและครอบครัวอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติเปิดเผยว่าผู้สูงอายุได้รับผลกระทบจากรายได้ คิดเป็น 50.7% ของผู้สูงอายุทั้งหมด และสัดส่วนรายได้แรงงานของผู้สูงอายุลดลงจาก 40% เหลือเพียง 22% โดยผู้สูงอายุได้รับเงินจากลูกน้อยลง เงินบำนาญชราภาพได้กลายเป็นแหล่งรายได้หลักของผู้สูงอายุ ทั้งยังคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุให้สามารถอยู่ในสังคมและเป็นอิสระได้

ดังนั้น กฟน. จึงเสนอมาตรการเพิ่มเงินบำเหน็จบำนาญสังคมผู้สูงอายุ (เพิ่มตามกลุ่มอายุ) เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงกันยายน 2565 8,348,160,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ มี 4 หน่วยงานที่เกี่ยวกับการจ่ายเงินชราภาพ บำเหน็จบำนาญตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ในการคุ้มครองการส่งเสริม สนับสนุนผู้สูงอายุในด้านต่างๆ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ในช่วงวิกฤตโคโรนาไวรัสนี้ Arinanikitina ขออวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและสนับสนุนพวกเราด้วยกันในช่วงเวลานี้ สำหรับใครที่กำลังมองหาตัวช่วยช้อปปิ้ง ง่าย สะดวก ทำเองได้ที่บ้าน เรายังมีบัตรเครดิตอื่นๆ ให้เลือกอีกด้วย คุณสามารถเปรียบเทียบบัตรเครดิตได้ทุกวัน Arinanikitina ขออวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและสนับสนุนพวกเราด้วยกันในช่วงเวลานี้ สำหรับใครที่กำลังมองหาตัวช่วยช้อปปิ้ง ง่าย สะดวก ทำเองได้ที่บ้าน เรายังมีบัตรเครดิตอื่นๆ ให้เลือกอีกด้วย มาเปรียบเทียบบัตรเครดิตทุกวัน สามารถติดต่อได้ทาง มั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับคำแนะนำที่ดีที่สุดเกี่ยวกับราคาเบี้ยประกันจากเรา

ไม่พลาดข่าวสารสำคัญ เพียงแตะเพื่อเป็นเพื่อนกับ

รายการแนะนำ

 • ทำไมชีวิตไม่มีปัญญาที่จะหลุดพ้นจากความยากจน?