เมื่อเราพูดถึง “สิทธิประกันสังคม” หลายคนคงทราบเรื่องนี้แล้ว ประกันสังคมที่เราเลือกจ่ายงานแต่ละเดือนจะช่วยค่ารักษาพยาบาลที่หมายถึง หากคุณล้มป่วยหรือรู้สึกป่วยขณะทำงาน คุณสามารถชดใช้ค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิของประกันสังคมได้ตามโรงพยาบาลที่คุณเลือก โดยไม่ต้องจ่ายเอง อย่างไรก็ตาม คุณจะอ้างสิทธิ์เรียกร้องสิทธิประกันสังคมในกรณีเจ็บป่วยได้อย่างไร? แล้วชดใช้ค่ารักษาพยาบาลประกันสังคมภายในกี่วันที่แฟรงค์รวบรวมคำตอบให้คุณ

กรณีเจ็บป่วย จะได้รับสวัสดิการประกันสังคมอะไรบ้าง?

เริ่มแรกอาจชอบเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือโรงพยาบาลในสิทธิประกันสังคมทันที แต่มีเงื่อนไข ผู้เอาประกันภัยต้องจ่ายเงินสมทบประกันสังคม 3 เดือนในช่วงระยะเวลา 15 เดือนก่อนได้รับสิทธิประกันสังคม ซึ่งจะแบ่งค่ารักษาพยาบาลในกรณีดังต่อไปนี้

สิทธิประกันสังคม

1. โรคภัยไข้เจ็บทั่วไป

ผู้เอาประกันภัยจะได้รับการรักษาพยาบาล ฟรีตามสิทธิทางสังคมที่รับรู้ ยกเว้นการเจ็บป่วยบางอย่างที่กำหนดโดยประกันสังคม เช่น การดูแลความงาม การรักษาภาวะมีบุตรยาก การผสมเทียม แว่น การติดยา การทำร้ายตัวเอง ฯลฯ ไม่สามารถเข้าเกณฑ์สิทธิประกันสังคมได้

2. เจ็บป่วยฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ

ในกรณีฉุกเฉินหรือประสบอุบัติเหตุ ผู้เอาประกันภัยสามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลได้ตามสิทธิประกันสังคม แต่ถ้าเป็นรพ.อื่นอาจจะต้องจองและชำระเงินก่อน แล้วมายื่นขอสวัสดิการประกันสังคมในภายหลัง ดังนี้
2.1 ถ้าเป็นโรงพยาบาลรัฐ ผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยใน สามารถชดใช้ค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงได้ตามความจำเป็น สำหรับผู้ป่วยในที่ถอนได้ไม่จำกัดจำนวน แต่ไม่ควรเกิน 72 ชั่วโมง ค่าห้องและค่าอาหารเบิกได้ไม่เกินวันละ 700 บาทต่อวัน
2.2. ถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชน ผู้ป่วยนอกสามารถชดใช้ค่ารักษาตามจริงได้ไม่เกินครั้งละ 1,000 บาท และจ่ายเพิ่มตามรายการที่กำหนด แต่ถ้าผู้ป่วยในโรงพยาบาลสามารถชดใช้ค่ารักษาพยาบาลได้ไม่เกิน 2,000 บาท ค่าห้องและอาหารไม่ควรเกิน 700 บาทต่อวัน

SEE ALSO  เสียงเบรคบอกอะไรเราบ้าง? | Arinanikitina

สิทธิประกันสังคม


อย่างไรก็ตาม หากผู้เอาประกันภัยมีค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติม ประกันสังคมก็จะแจกจ่ายค่าใช้จ่ายตามส่วนต่อไปนี้ด้วย

 • ค่าห้อง (ICU) ไม่ควรเกิน 4,500 บาทต่อวัน
 • ค่าห้องผ่าตัดขนาดใหญ่ไม่เกิน 8,000 ถึง 16,000 บาท ขึ้นอยู่กับจำนวนชั่วโมงของการผ่าตัด กรณีฉุกเฉิน ปีละ 4 ครั้ง (ผู้ป่วยนอก 2 ราย รักษาตัวในโรงพยาบาล 2 ราย) ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการหรือเอกซเรย์ไม่เกิน 1,000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายในการฟื้นคืนชีพรวมถึงค่ายาและอุปกรณ์ ครั้งละไม่เกิน 4,000 บาท
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG, ECG) จ่ายจริงไม่เกิน 300 บาท
 • ค่าธรรมเนียม CT scan สามารถเบิกได้ 4,000 บาท
 • ค่า MRI เบิกได้ 8,000 บาท
 • ค่าจัดฟัน กรณีถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟันคุด ไม่เกิน 900 บาท/ปี
 • ค่าฟันปลอมถอดได้ ฟันปลอมถอดได้บางส่วน ถอดได้ไม่เกิน 1,500 บาท ถอดได้ทั้งปาก ไม่เกิน 4,400 บาท
SEE ALSO  วิธีรับเงินชดเชย 50% กรณีลูกจ้าง ม.33 ที่ทุกรัฐสั่งปิดกิจการ | Arinanikitina

3. โรคฉุกเฉินร้ายแรง

หากผู้เอาประกันภัยป่วยเป็นโรคร้ายแรงก็จะได้รับสิทธิประกันสังคมเป็นค่ารักษาพยาบาล อย่างไรก็ตาม ต้องมีอาการฉุกเฉิน เช่น หมดสติ หายใจเร็ว เป็นหวัดหรือชัก ปวดหน้า แขนขาอ่อนแรง และมีอาการที่ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจ หรือระบบประสาทที่อาจถึงตายได้ สามารถให้บริการในโรงพยาบาลใกล้เคียง โดยไม่ต้องจองจนหมดวิกฤตภายใน 72 ชม. รวมทั้งวันหยุดนักขัตฤกษ์

สิทธิประกันสังคมถอนเงินชดเชยรายได้


นอกจากนี้ผู้เอาประกันภัยจะได้รับสิทธิค่ารักษาพยาบาล หากต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลตามคำสั่งแพทย์และไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือนจากนายจ้างก็จะได้รับเงินชดเชยจากรายได้ประกันสังคมด้วย ซึ่งสามารถถอนได้ร้อยละ 50 ของเงินเดือนจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท ไม่เกิน 90 วันต่อชั่วโมง และไม่เกิน 180 วันต่อปี ยกเว้นโรคเรื้อรังตามกำหนดจะจ่ายเกิน 180 วัน แต่ไม่เกิน 365 วัน

จะยืนยันสิทธิประกันสังคมกรณีเจ็บป่วยได้อย่างไร?

สิทธิประกันสังคม


เบื้องต้นเพื่อให้สามารถรักษาในโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมที่คุณสามารถเลือกได้ หากคุณไม่รู้ว่าจะเลือกสิทธิ์ประกันสังคมได้จากที่ไหน ลองทำดูตรวจสอบสิทธิประกันสังคมประการแรก หากคุณไม่สามารถไปโรงพยาบาลได้เนื่องจากสิทธิประกันสังคม จะต้องจองและชำระเงินล่วงหน้า แล้วเอาออกโดยคุณสามารถขอรับสวัสดิการประกันสังคมได้ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

 • กรณีไม่รักษาในโรงพยาบาลตามหลักประกันสังคม ต้องจองค่ารักษาล่วงหน้า
 • ขอใบรับรองแพทย์ระบุผู้บาดเจ็บหรือป่วยอย่างเห็นได้ชัด
 • ขอใบเสร็จรับเงินและรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด เช่น ค่ารักษา ค่ายา ค่าห้อง ค่าอาหาร เป็นต้น
 • หากคุณต้องการถอนเงินชดเชยการขาดรายได้ จำเป็นต้องมีใบรับรองจากนายจ้างด้วย
 • เตรียมเอกสารสำคัญทั่วไป เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรประกันสังคม สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาหน้าแรกของใบแจ้งยอดธนาคาร
 • หลังจากนั้นให้ยื่นคำร้องกับสำนักงานประกันสังคมใกล้บ้านคุณ (ยกเว้นสำนักงานใหญ่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข)
SEE ALSO  เช็กวันลงทะเบียนคนละครึ่งรอบ 3 รับเพิ่มอีก 16 ล้านคน | Arinanikitina

**แต่หากเป็นเหตุฉุกเฉินร้ายแรง ผู้เอาประกันภัยสามารถรับการรักษาได้ทันที โดยไม่ต้องสำรองที่นั่งและต้องแจ้งให้โรงพยาบาลทราบภายใน 72 ชม. **
จะต้องชดใช้ค่ารักษาพยาบาลประกันสังคมกี่วัน? คำตอบคือ เรามีสิทธิถอนประกันสังคมใน 90 วันนับจากวันที่ชำระเงิน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคมแห่งชาติ หรือ โทร 1506
แม้ว่าประกันสังคมจะช่วยจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิที่ได้รับ แต่ความครอบคลุมอาจไม่ครอบคลุมมากนัก ประกันสุขภาพ กับ Frank.co.th สามารถเป็นอีกหนึ่งผู้ช่วยที่ดีสำหรับคุณ กรณีเจ็บป่วยหรือไม่สบาย ประกันสุขภาพจะคุ้มครองการรักษาในโรงพยาบาลสูงสุดครั้งละ 40,000 บาท ซึ่งรวมถึงค่าห้อง ค่าอาหาร และค่ารถพยาบาล บางแผนยังให้ความคุ้มครองผู้ป่วยนอก จ่ายเพียงครั้งเดียว คุ้มครองหนึ่งปี หรือจะลองเปรียบเทียบเบี้ยประกันก่อนตัดสินใจก็ได้

#เจบปวยแบบไหนเบกประกนสงคมไดบาง #แลวตองทำยงไง

0/5 (0 Reviews)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *