เธอรู้รึเปล่า ? นอกจากนี้เรายังได้รับ ประกันสังคมว่างงาน ประกันสังคมค่ารักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บ และประกันสังคมของแม่และเงินประกันสังคมที่เราจ่ายเป็นรายเดือนเข้ากองทุนประกันสังคม เราก็สามารถรับเงินตอนแก่ได้เช่นกัน หรือที่เรียกกันว่า “เกษียณอายุและบำนาญชราภาพ” ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของประโยชน์ของการออมเงินไว้ใช้หลังเกษียณ แม้ว่าในอนาคตคุณจะไม่มีรายได้อีกต่อไป อย่างไรก็ตาม สิทธิประกันสังคมกรณีชราภาพ เราจะได้รับเงินคืนเมื่ออายุเท่าไร? และวิธีการคำนวณ มาเช็คสิทธิ์ประกันสังคมกัน….

ประกันสังคมกรณีชราภาพ คืออะไร?

เงินสมทบวัยชรา


คำ เงินประกันสังคม เงินชราภาพ หมายความว่า กองทุนที่ผู้เอาประกันภัยเลือกสมทบประกันสังคมตามที่กำหนด รับประกันว่าผู้เอาประกันภัยอายุ 55 ปีจะได้รับบำเหน็จบำนาญหรือบำเหน็จบำนาญชราภาพ อย่างไรก็ตาม สิทธิของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 (ผู้ได้รับเงินเดือน) หรือของผู้ประกันตนตามมาตรา 39 (ผู้เกษียณอายุแล้ว) ก็สามารถใช้สิทธิของตนได้เช่นกัน แต่การชำระค่าประกันสังคมในวัยชราขึ้นอยู่กับจำนวนเงิน ผลงานอายุและสถานะ

การชดใช้เงินสมทบชราภาพและประกันสังคม

เงินสมทบวัยชรา


ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่า “เงินช่วยเหลือผู้สูงวัย” แบ่งออกเป็นสองประเภท: ทิปเดียวมีเงินบำนาญชราภาพ จ่ายเป็นรายเดือนตลอดชีพ ซึ่งจะมีการจ่ายเงินและเงื่อนไขการใช้ที่แตกต่างจากสิทธิประกันสังคม

1. บำนาญชราภาพ ประกันสังคม

หากใครต้องการรับเงินก้อนโตเป็นทิป ผู้เอาประกันภัยสามารถถอนประกันสังคมชราภาพได้ ประโยชน์จากการทำงานในวัยเกษียณต่างๆ แต่ผู้เอาประกันภัยต้องมีคุณสมบัติตามที่ประกันสังคมกำหนด
1.1 เงื่อนไขการรับเงินบำนาญตามสิทธิประกันสังคม

 • เงินสมทบน้อยกว่า 180 เดือน
 • ผู้รับประกันภัยสิ้นสุดแล้ว
 • มีอายุครบ 55 ปี หรือมีความทุพพลภาพหรือเสียชีวิต

1.2 ประโยชน์ของการรับบำเหน็จ
แม้อยู่ภายใต้เงื่อนไขประกันสังคมชราภาพตามที่ระบุไว้ข้างต้น สวัสดิการหลังเกษียณ แต่ละคนอาจไม่เหมือนกันดังนี้

 • ในกรณีที่เงินสมทบน้อยกว่า 12 เดือน โบนัสจะเท่ากับจำนวนเงินที่เราจ่ายไปเท่านั้น
 • เงินสมทบเกิน 12 เดือนแต่ไม่เกิน 180 เดือน จะได้รับเงินสมทบที่เราจ่ายสมทบนายจ้างและผลประโยชน์ตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด
 • กรณีผู้รับเงินบำนาญชราภาพเสียชีวิตภายใน 60 เดือนนับแต่เดือนที่มีสิทธิได้รับเงินบำนาญชราภาพ ทายาทจะได้รับบำเหน็จบำนาญชราภาพเท่ากับ 10 เท่าของเงินบำนาญชราภาพประจำเดือนล่าสุดที่ได้รับก่อน ความตาย.
SEE ALSO  วิธีการ สร้างรายได้ โดยไม่ต้องออกจากบ้าน | Arinanikitina

1.3 การคำนวณเงินบำนาญชราภาพ
สรุป!! เพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้น ลองตรวจสอบเงินประกันสังคมในวัยชรากันดูนะครับ สมมติว่าคุณควินเป็นผู้ถือกรมธรรม์อายุ 55 ปี และจบลงด้วยการเป็นลูกจ้าง โดยที่นายควินจ่ายเดือนละ 450 บาท รวมเป็น 10 เดือน (น้อยกว่า 12 เดือน) ดังนั้นนายควินจะได้เงินบำเหน็จ 450×10 = 4,500 บาท
อย่างไรก็ตาม หากชำระเบี้ยประกันภัยครบ 12 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 180 เดือน เมื่อสถานภาพผู้เอาประกันภัยสิ้นอายุและอายุครบ 55 ปีผลประโยชน์เงินบำเหน็จเท่ากับจำนวนเงินสมทบของคุณเอง + เงินสมทบจากนายจ้าง + ผลประโยชน์ (กองทุนประกันสังคมมีกำไรนำเงินมาลงทุน)
ตัวอย่างเช่น คุณควินจ่ายเงินสมทบเดือนละ 450 บาท และนายจ้างจ่ายเพิ่มอีก 450 บาทต่อเดือน จากนั้นคุณควินก็จ่ายเงินสมทบอายุ 10 ปี ดังนั้น Quinn จะได้รับเงินบำนาญชราภาพ (450 + 450) x 12 เดือน x 10 ปี = 108,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยจากการลงทุนประกันสังคม

2. บำนาญชราภาพ ประกันสังคม

เงินสมทบวัยชรา


แต่ถ้าใครต้องการบำเหน็จบำนาญชราภาพใช้ร่วมกันทุกเดือนตลอดชีวิต จะขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจ่ายเงินของบทและฐานเงินเดือนเป็นหลัก รวมถึงข้อตกลงที่ประกันสังคมได้กำหนดไว้ด้วย
2.1 เงื่อนไขการรับเงินบำนาญตามสิทธิประกันสังคม

 • เงินสมทบได้กระทำไปแล้วอย่างน้อย 180 เดือน ไม่ว่าระยะเวลา 180 เดือนจะต่อเนื่องกันหรือไม่ก็ตาม
 • อายุ 55 ปี
 • ผู้รับประกันภัยสิ้นสุดแล้ว
SEE ALSO  เช็คสิทธิช้อปดีมีคืน 30,000 บาท สินค้าอะไรลดหย่อนภาษีได้บ้าง | Arinanikitina

2.2 ประโยชน์ของการรับเงินสดเงินบำนาญชราภาพ
อ่านแล้วมีสิทธิ์ได้รับเงินบำนาญ พนักงานทุกคนต้องศึกษา ประโยชน์ของการรับเงินเงินบำนาญชราภาพ เพื่อนำไปใช้เมื่อเกษียณอายุ สวัสดิการแบ่งออกเป็น 3 กรณี ดังนี้

 • กรณีจ่ายเงินสมทบครบ 180 เดือน มีสิทธิได้รับเงินบำนาญชราภาพจากกองทุนประกันสังคมเป็นรายเดือน ในอัตราร้อยละ 20 ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย เพื่อเป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนสิ้นสุดการประกันภัย
 • ในกรณีของการบริจาคเกิน 180 เดือน อัตราเงินบำนาญชราภาพตามมาตรา 1 จะเพิ่มขึ้น 1.5% ต่อระยะเวลาการบริจาคทุกๆ 12 เดือนเป็นระยะเวลาเกิน 180 เดือนของการบริจาค
 • กรณีผู้รับเงินบำนาญชราภาพเสียชีวิตภายใน 5 ปี ผู้รับผลประโยชน์จะได้รับเงินบำนาญชราภาพเท่ากับ 10 เท่าของเงินบำนาญรายเดือน

2.3 การคำนวณเงินบำนาญชราภาพ
อย่างไรก็ตาม เรายังสามารถตรวจสอบประกันสังคมในวัยชรา (เงินบำนาญ) ได้ หากคุณเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ของเงินเดือน จะกำหนดเงินเดือนพื้นฐานไว้ที่ 15,000 บาท แต่ถ้าผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ลาออกจากงานประจำ ให้เงินเดือน 4,800 บาท

 • หากคุณจ่ายเงินสมทบ 180 เดือนพอดี สูตรคือ 20% x เงินเดือนเฉลี่ยของ 60 เดือนล่าสุด

ตัวอย่างเช่น : นายแฟรงค์เป็นผู้ประกันตนที่มีรายได้ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป จ่าย 180 เดือน เมื่ออายุ 55 ปี และสิ้นสุดเป็นผู้ประกันตน คุณแฟรงค์จะได้รับเงินบำนาญชราภาพ 20% x 15,000 = 3,000 บาทต่อเดือน

 • แต่ถ้าจ่ายเกิน 180 เดือน ให้ใช้สูตร 20%+ [1.5% x (จำนวนปีจ่ายเงินสมทบ – 15 ปี)]
SEE ALSO  วิธีจองฉีดวัคซีน AstraZeneca+Pfizer ที่เอเชียทีคและศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ | Arinanikitina

ตัวอย่างเช่น : กรณีบริจาคมา 20 ปี จะเป็น 20% + [1.5x(20-15)] = 20% + [1.5×5] เท่ากับ 27.5% และคูณอีกครั้งด้วยฐานเงินเดือน ตัวอย่างเช่น นางจิงจิง มีรายได้ 15,000 บาท/เดือน หรือมากกว่า = 15,000 x 27.5% = 4,125 บาท/เดือน ตลอดชีวิต
หรือกรณีได้รับเงินบำนาญชราภาพและเสียชีวิตภายใน 5 ปี ทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินบำนาญชราภาพเท่ากับ 10 เท่าของเงินบำนาญรายเดือน กล่าวคือ เท่ากับ 4,125 x 10 เท่า ยอดรวม 41,250 บาท

ต้องจ่ายบำเหน็จบำนาญเมื่อใด?

เงินสมทบวัยชรา


หากคุณจ่ายเงินสมทบประกันสังคมภาคบังคับ เมื่ออายุ 55 คุณต้องลาออกจากประกันสังคมก่อน แล้วขอรับเงินบำเหน็จบำนาญหรือเงินบำเหน็จบำนาญภายในหนึ่งปีหลังจากลาออกจากกองทุนประกันสังคม ซึ่งหมายความว่าคุณจะสูญเสียผลประโยชน์ประกันสังคมอื่นๆ ด้วย เช่น ค่ารักษาพยาบาลสำหรับการบาดเจ็บ ค่าทันตกรรมและค่าคลอดบุตร ฯลฯ ดังนั้นในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ คุณจะต้องจ่ายเงินในกระเป๋าหรือเลือกประกันอุบัติเหตุเพื่อช่วยให้คุณครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลของคุณ
ดังนั้นการจ่ายประกันสังคมในวัยชราทุกเดือนจึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับคุณในอนาคต เมื่อเกษียณแล้วมีเงินบำนาญจำนวนมากให้ใช้ หรือเบี้ยเลี้ยงชีวิตรายเดือน อย่างไรก็ตาม การทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลจาก Frank.co.th นั้นไม่ได้ทำให้อุ่นใจเท่ากับการดูแลคุณอีกทางหนึ่ง หากเกิดอุบัติเหตุ สามารถชดใช้ได้ทันทีกว่า 400 โรงพยาบาล (ไม่ต้องจอง) และยังมีการป้องกันการแตกหักตลอด 24 ชั่วโมง เหมาะสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อให้แน่ใจว่ามีคนที่จะปกป้องคุณ
ขอขอบคุณข้อมูลจาก: www.sso.go.th

ประกันอุบัติเหตุ

#เกษยนแลวเบกเงนบำเหนจบำนาญ #ประกนสงคมยงไง

0/5 (0 Reviews)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น