ข่าวร้ายสำหรับการเคลมประกัน Covid-19 ตอนนี้ สินทรงศักดิ์ งดชำระหนี้ เคลมประกันโควิด หลังศาลสั่งปรับโครงสร้างองค์กรสินมั่นคงแล้วกว่า 3.5 แสนคดี ให้บริษัทได้รับความคุ้มครองการพักชำระหนี้เพื่อเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้-ปรับโครงสร้างหนี้เพื่อชำระหนี้มูลค่ากว่า 3 หมื่นล้านบาทที่ยังค้างชำระอยู่ …

เปรียบเทียบสินเชื่อส่วนบุคคล moneyguru

สินทรงศักดิ์ งดชำระหนี้ เคลมประกันโควิด

สินทรงศักดิ์ งดชำระหนี้ เคลมประกันโควิด

ล่าสุดศาลมีคำสั่งให้อภัยสินมั่นคงจากบันทึกของบริษัท บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) (SMK) รับผิดชอบชำระค่าสินไหมทดแทนกรณี COVID-19 ‘หาเจอจ่าย’ ประกันเกิน 41 พันล้านบาท ทำให้เกิดปัญหากระแสเงินสดแก่บริษัท ไม่สามารถจ่ายค่าสินไหมทดแทนได้ตามคาด เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 บริษัทได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง และเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ศาลล้มละลายได้มีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ ภายหลังศาลล้มละลายมีคำสั่งให้ยื่นคำร้องขอให้ปรับโครงสร้างองค์กร ผลจาก “เงื่อนไขการพักชำระหนี้” (พักชำระหนี้อัตโนมัติ) หมายความว่า บริษัท “สินมั่นคง” ซึ่งเป็นลูกหนี้รายนั้นจะได้รับความคุ้มครองการระงับการชำระหนี้ตามมาตรา 90 ทั้งหมด /12 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลายโดยทันทีโดยอัตโนมัติ

SEE ALSO  รถยนต์ รีโมทสมาร์ทโฟน? ของเล่นหรือของจริง?! | Arinanikitina

กฎหมายบังคับให้เจ้าหนี้ต้องละเว้นจากการยืนยันสิทธิของตนที่มีอยู่ตามกฎหมายแพ่ง หรือไม่ให้เจ้าหนี้ฟ้องลูกหนี้หรือบริษัทสินสองเพื่อให้บริษัทมีเวลาในการปรับโครงสร้างใหม่หรือหาวิธีการชำระหนี้

เงินประกัน 3.5 ล้านไม่สามารถจ่ายได้

ปัจจุบันในส่วนของผู้ถือกรมธรรม์ที่ติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งอยู่ระหว่างการยื่นคำร้องกับบริษัท สินมั่นคง ที่บริษัทกล่าวว่า มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเชื้อโควิด-19 ที่รอดำเนินการอยู่ประมาณ 350,000 ราย คิดเป็นเงินค่าสินไหมทดแทนประมาณ 30,000 ล้านบาท ได้แก่ ถือเป็น “เจ้าหนี้” ที่จะไม่ได้รับการเรียกร้องทั้งหมด นอกจากนี้ ลูกหนี้มีสิทธิคัดค้านคำขอให้ฟื้นฟูกิจการได้ ในขณะเดียวกัน ศาลล้มละลายกลางได้กำหนดวันนัดไต่สวนคำร้องฟื้นฟูกิจการของบริษัท สินมั่นคง จำกัด ในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เพื่อให้ศาลพิจารณาว่าจะมีคำสั่งฟื้นฟูหรือไม่ ของ บริษัท. ตามกฎหมายผู้เอาประกันภัยในฐานะ “เจ้าหนี้” มีสิทธิคัดค้านการขอฟื้นฟูกิจการของบริษัท

สินมั่นคงขอให้ทุกฝ่ายร่วมมือในกระบวนการฟื้นฟู

18 พ.ค. สินมั่นคงออกแถลงการณ์ ประกาศว่าบริษัทจำเป็นต้องยื่นคำร้องขอให้ปรับโครงสร้างองค์กรต่อศาลล้มละลาย เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปและปรับโครงสร้างหนี้ได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ซึ่งจะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับนักลงทุนและปรับปรุงสถานะทางการเงิน บริษัทกล่าวว่าความสำเร็จของการปรับโครงสร้างองค์กรขึ้นอยู่กับความเข้าใจและความร่วมมือของ “ทุกฝ่าย” ในกระบวนการฟื้นฟู

ยืนยันการฟื้นฟูเพื่อชำระหนี้ดีกว่าการปิดกิจการ

บริษัทฯ ยืนยัน บริษัทฯ มีเจตนาดีในการแก้ปัญหาภาระหนี้จากโควิด-19 โดยการฟื้นฟูฯ จะทำให้บริษัทฯ มีโอกาส และผู้ถือกรมธรรม์ที่ติดเชื้อโควิด-19 ได้เจรจาร่วมกัน หาวิธีชำระหนี้ที่เหมาะสมกับผู้เอาประกันภัย และ เป็นแนวทางที่ยอมรับได้ของทุกฝ่าย การฟื้นฟูสมรรถภาพจะป้องกันผู้ติดเชื้อผู้เอาประกันภัยจากการชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูได้อย่างแน่นอนเฉพาะในกรณีที่กิจการต้องปิดบริษัท และขั้นตอนการฟื้นฟูสมรรถภาพจะทำให้ผู้ถือกรมธรรม์ที่ติดเชื้อโควิด-19 ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามแผนฟื้นฟูที่ตกลงร่วมกัน ผู้เอาประกันภัยที่ติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งยื่นคำร้องขอเงินชดเชยจะมีโอกาสพิจารณาและลงคะแนนเสียงในแผนฟื้นฟูซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการฟื้นฟู บริษัท สินมั่นคงกล่าวในแถลงการณ์ว่าการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในวงกว้างและการกลายพันธุ์ของไวรัส โดยเฉพาะพันธุ์ omikron ที่แพร่กระจายได้ง่ายและรวดเร็ว แต่อาการไม่รุนแรงหรือไม่มีอาการ

SEE ALSO  2 ปี แห่งความปลอดภัย จากใจ Frank ถึงคุณ | Arinanikitina

เป็นผลให้ตั้งแต่มีนาคม 2022 ผู้ถือกรมธรรม์จำนวนมากได้ยื่นคำร้องต่อ COVID-19 ส่งผลให้มียอดค้างชำระผู้ป่วยโควิด-19 ประมาณ 350,000 ราย คิดเป็นมูลค่าประมาณ 30,000 ล้านบาท รวมค่าสินไหมทดแทนโควิด-19 ทั้งหมดที่ชำระแล้ว คิดเป็นเงิน 41,875 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นค่าสินไหมทดแทนสูงสุด 63 เท่าของเบี้ยประกันภัย ได้รับแล้วหรือ 6,300% และมากกว่าการเรียกร้องอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ COVID-19 เกือบ 100 เท่า

การหานักลงทุนรายใหม่เป็นทางออกที่ดีที่สุด

นอกจากจะระบุว่าที่ผ่านมาบริษัทได้ทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้เพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 เป็นจำนวนมาก โดยการสรรหาผู้ลงทุน เพิ่มความสามารถทางการเงินในการชำระค่าสินไหมทดแทน Covid-19 แม้ว่านักลงทุนจะสนใจธุรกิจหลักของบริษัท เนื่องจากผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่อง แต่ความต้องการ Covid-19 ในปัจจุบันมีมากกว่า 41,875 ล้านบาท ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้นักลงทุน กำลังชะลอการตัดสินใจลงทุน สิน มั่นคง ได้ยืนยันความตั้งใจที่จะดำเนินกิจกรรมต่อไป อย่าทิ้งความผิดโดยการปิดกิจการ ย้ำว่าการยื่นขออภัยโทษเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในขณะนี้ เพราะมันเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายจริงๆ และหากธุรกิจปิดตัวลง ผู้ประกันตนทั้งหมดในธุรกิจ 2.5+ ล้านตัวอักษรจะได้รับผลกระทบ รวมถึงพนักงานและหุ้นส่วนเกือบ 2,000 คนจะไม่ได้รับค่าจ้างและจะสูญเสียรายได้

SEE ALSO  วิธีเตรียมความพร้อมให้สมอง ก่อนที่จะ เริ่มทำงาน | Arinanikitina

ในขณะที่ผู้ลงทุนยังคงแสดงความสนใจร่วมลงทุนหากบริษัทสามารถเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการได้ เนื่องจากปัญหา covid หาเจอ จ่ายเงิน เคลมเสร็จจะคลี่คลาย นอกจากนี้ กิจกรรมหลักของการประกันภัยรถยนต์และประกันภัยรถยนต์ยังมีศักยภาพและยังคงดำเนินไปได้ด้วยดี และการเรียกร้องประเภทอื่น ๆ ยังสามารถดำเนินการได้ตามปกติ

ในช่วงวิกฤตไวรัสโควิด-19 แบบนี้ Arinanikitina ขออวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและสนับสนุนพวกเราด้วยกันในช่วงเวลานี้ สำหรับผู้ที่มองหาสินเชื่อเพื่อการซื้อที่ง่ายสะดวกและสามารถทำได้ที่บ้าน เราก็มีตัวช่วยเรื่อง เปรียบเทียบสินเชื่อส่วนบุคคล หรือเป็นบัตรเครดิตแบบอื่นให้เลือก? มาเปรียบเทียบบัตรเครดิตทุกวันที่ Arinanikitina สามารถติดต่อได้ทาง มั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับคำแนะนำที่ดีที่สุดเกี่ยวกับราคาเบี้ยประกันจากเรา

ไม่พลาดข่าวสารสำคัญ เพียงแตะเพื่อเป็นเพื่อนกับ

รายการแนะนำ

  • อนุมัติสินเชื่อ Citibank กี่วัน? และต้องทำอย่างไรจึงจะได้รับการอนุมัติ
  • วิธีวางแผนการเงินให้มีการเงินที่ยั่งยืนต้องทำอย่างไร?

ที่มาของบริษัท